Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI JEST ORGANEM PROWADZĄCYM

rok szkolny 2023/2024

  1. Do placówek w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Kandydaci przyjmowani są z urzędu na zgłoszenie rodziców. Rejon szkoły: ANTONIEW, RĄBIEŃ, RĄBIEŃ AB, KRZYWIEC.
  2. Kandydaci do klas pierwszych spoza obwodu danej szkoły mogą być przyjęci w rekrutacji na wniosek rodziców, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria samorządowe, a kandydaci przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie kandydata.
  1. Kryteria samorządowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym wynikają z Uchwały Nr XXXV/337/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Łódzki, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
  2. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym określony został Zarządzeniem Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego nr 215/2022 z dnia 8 listopada 29 października 2022 r. i dostępny jest w zakładce „Harmonogram rekrutacji”.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Łódzki na rok szkolny 2023/2024 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Formularz zgłoszenia/wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 będzie dostępny do wypełnienia, na stronie internetowej https://aleksandrowlodzki.rekrutacje.edu.pl

 Rodzice:

- wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w elektronicznym systemie, dołączają skany podpisanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, oboje podpisują wniosek za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego i zatwierdzają wysłanie wniosku poprzez system.

LUB

- wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w elektronicznym systemie, drukują wypełniony wiosek, podpisują go i składają wraz z załącznikami w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wyłącznie w przypadku braku profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego u obojga rodziców).

- w przypadku braku możliwości korzystania z komputera z dostępem do Internetu rodzice zgłaszają się do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru, upoważniony pracownik wprowadza dane dziecka do systemu, drukuje wniosek i rodzice podpisują, składając jednocześnie wymagane załączniki.

Podpisy obojga rodziców są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym i są bezwzględnie wymagane.

Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdej placówce wychowania przedszkolnego. Przewodniczący komisji może żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów), lub może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W tym celu Burmistrz korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna.

 

Harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej – na rok szkolny 2023/2024

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 30 stycznia 2023r. do 28 lutego 2023 r. do godziny 16.00

od 6 kwietnia 2023 r do 30 kwietnia 2023 r. do godz. 16.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13 marca 2023 r.

05 maja 2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

17 marca 2023 r. do godz. 14.00

10 maja 2023 r. do godz. 14.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

05 kwietnia 2023 r. do godz. 14.00

24 maja 2023 r. do godz. 14.00

 

Data dodania: 2023-01-17 18:43:20
Data edycji: 2023-02-06 01:47:12
Ilość wyświetleń: 587

Ważne informacje

Wszystko co najważniejsze z życia Naszej szkoły.
Więcej informacji

Kącik Pedagoga

Informacje i materiały
Więcej informacji

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

E-dziennik

Sprawdź swoje oceny oraz swój plan lekcji
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco z nowinkami!
Więcej informacji

„….mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym,

czym chcę aby były, ale czym one chcą i mogą być.”

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej