Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rada Rodziców

numer konta Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim

20 8780 0007 0000 3085 1000 0001

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej

im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

w Rąbieniu

Rok Szkolny 2016/2017

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Rodziców jest statutowym organem szkoły działającym na podstawie art.53 i art. 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.  /Dz. U. 2015 Nr 0 poz.2156 oraz Statutu Szkoły.

II. Cele i zadania Rady Rodziców

§ 2

1.Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów uczniów Szkoły.

2.Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.

3.Rada Rodziców podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności Szkoły, działa na rzecz opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej funkcji Szkoły.

4.Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

1)pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły.

2)gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, a także ustalenie zasad wykorzystywania tych funduszy.

3)podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla potrzeb szkoły.

4)zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami Szkoły rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły, w tym:

  1. uchwalenie Regulaminu Rady Rodziców;
  2. współudział w realizacji zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w Szkole i klasie;
  3. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki;
  4. znajomości wewnętrznych zasad oceniania,  planu wychowawczego klasy,
  5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły;
  6. rozpowszechnianie działań podnoszących jakość pracy szkoły;
  7. wyrażania opinii na temat pracy nauczycieli, w tym ubiegających się o awans zawodowy;
  8. uczestniczenia przedstawicieli w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły;
  9. współpraca z organami nadzorującymi i prowadzącymi działalność szkoły;
  10.  

III. Skład i struktura organów Rady Rodziców

§ 3

1.Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców Szkoły jest zebranie rodziców klasy.

2.Zebranie rodziców poszczególnych klas wybiera spośród siebie Klasową Radę Rodziców, tzw. „trójkę klasową”, składającą się z trzech osób - przedstawicieli rodziców danej klasy.

3.Radę Rodziców Szkoły stanowią wybrani w poszczególnych  klasach przedstawiciele Klasowych Rad Rodziców, po jednej z każdej klasy.

4.Organem przedstawicielskim i wykonawczym Rady Rodziców jest Prezydium Rady Rodziców.

5.Prezydium Rady Rodziców składa się z trzech członków: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza;

6.Pracami Rady Rodziców kieruje przewodniczący i reprezentuje ją na zewnątrz, z zastrzeżeniem, że wszelkie pisma Rady Rodziców kierowane do osób trzecich, w tym do organów Szkoły i organu prowadzącego Szkołę podpisuje Przewodniczący wraz z zastępcą.

7.Zastępca współdziała z Przewodniczącym Rady i zastępuje go w razie nieobecności.

8.Sekretarz Rady odpowiada za protokołowanie jej zebrań oraz prowadzi dokumentację związaną z zebraniami Rady.

9.Organem kontrolnym Rady Rodziców jest Komisja Rewizyjna.

10.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków Rady i sprawuje bieżącą kontrolę nad działaniami Prezydium.

11.Komisja Rewizyjna co najmniej raz w roku szkolnym kontroluje działalność finansową Rady oraz kontroluje poprawność prowadzonej obsługi księgowej Rady.

§ 4

1.Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok.

2.Członkowie Prezydium, których dzieci opuściły szkołę w trakcie kadencji zostają zastąpieni przez innych członków Rady Rodziców po dokonaniu wyborów uzupełniających.

3.Członkowie Rady mogą złożyć rezygnację z funkcji składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej. Podanie przyczyny nie jest obowiązkowe. W takich przypadkach odbywają się niezwłocznie wybory uzupełniające, podczas zwołanego w tym celu zebraniu Rady z odpowiednim zastosowaniem postanowień &3 pkt.3

4.Każdy członek Rady Rodziców może zostać odwołany ze swej funkcji przed upływem kadencji. Głosowanie jest tajne i odbywa się w formie pisemnej, na takich samych zasadach jakie obowiązują przy powołaniu danego członka Rady.

5.Na zakończenie kadencji Rada Rodziców Szkoły jest zobowiązana przedstawić sprawozdanie ze swojej działalności za miniony okres na ostatnim zebraniu rodziców, najpóźniej na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.

IV. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i  jej organy

§ 5

1.Rada Rodziców ma prawo wyrażania swojego stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły i jej organów w formie uchwał.

2.Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady.

3.Na wniosek co najmniej jednej osoby głosowanie może być tajne.

4.Treść podjętych uchwał przewodniczący Rady Rodziców przedstawia dyrektorowi szkoły.

5.Dyrektor wstrzymuje wykonanie podjętej przez Radę Rodziców uchwały w przypadku jej niezgodności z obowiązującym prawem lub Statutem Szkoły i uzgadnia z Radą Rodziców sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.

6.Spory między dyrektorem szkoły a Radą Rodziców rozstrzyga organ prowadzący szkołę.

7.Zebrania Rady Rodziców są protokołowane przez  sekretarza Rady Rodziców.

V.  Wybory do organów Rady Rodziców

 

§ 6

1.Wybory do organów Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

2.Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby członków ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci wyrażają ustnie lub  pisemnie swoja zgodę  na kandydowanie.

3.Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali zwykłą większość głosów uczestników

prawomocnego zebrania wyborczego.

4.Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

5.Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

VI. Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów.

§ 7

 1.Zebranie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Prezydium nie rzadziej niż dwa

razy w roku szkolnym. Zebrania Rady Rodziców mogą być organizowane wyłącznie w szkole.

2.Zebranie Rady Rodziców może być zwoływane także w każdym czasie na wniosek

Oddziałowych Rad Rodziców z  co najmniej jednej klasy, na wniosek Dyrektora szkoły lub

członka Rady Pedagogicznej.

3.Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 1-2 razy w semestrze.

4.Na obrady Rady Rodziców zapraszany jest z głosem doradczym Dyrektor szkoły, członkowie Rady Pedagogicznej.

5.W zebraniach mają prawo uczestniczyć także zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni uczniów Szkoły, jako obserwatorzy, bez prawa głosu.

6.Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, Klasowych Rad Rodziców, Dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy.

VII. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§ 8

 1.Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:

      1)ze składek rodziców;

      2)z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji;

3)z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców;

4)z działalności gospodarczej.

2.Wysokość składki ustala Rada Rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.  

3.Propozycje wysokości składki przedstawiciele Rady Rodziców przekazują pozostałym rodzicom na spotkaniach klasowych.

4.Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu przez każdego rodzica na zebraniu klasowym.

5.Wydatkowanie środków odbywa się na podstawie opracowanego przez Radę Rodziców, na początku każdego roku szkolnego, preliminarza wydatków.

6.Środki pochodzące ze składek rodziców mogą być wydatkowane na następujące 

      cele:

      1)pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin;

2)dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym lub między szkolnym;

3)nagrody dla uczniów;

4)zakup książek, materiałów dydaktycznych i sprzętu technicznego w celu ich wykorzystania na zajęciach lekcyjnych;

5)opłaty bankowe związane z prowadzeniem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego;

6)inne, wnioskowane przez Radę Rodziców i wychowawców klas.

7.Środki zebrane przez Radę Rodziców mogą być wydatkowane na inne cele niż wskazane w § 8 ust.6, na podstawie stosownej uchwały Rady Rodziców, wskazującej przeznaczenie środków i maksymalną wysokość wydatków, z zastrzeżeniem ust.8,Każde wydatkowanie środków wymaga przeanalizowania przez Radę zasadności i konieczności danego finansowania.

8.Wydatkowanie środków do kwoty 500,00 złotych /jednorazowo/ może nastąpić na podstawie decyzji Przewodniczącego Rady Rodziców, od kwoty 500,00 złotych do kwoty 1200,00 złotych /jednorazowo/ na podstawie decyzji Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego działających łącznie, a powyżej kwoty 1200,00 złotych /jednorazowo/ na podstawie decyzji Prezydium Rady Rodziców.

9.Każde wydatkowanie środków wymaga uprzedniej konsultacji z Dyrektorem Szkoły.

10.Środki finansowe Rady Rodziców są gromadzone i przechowywane na  bankowym rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym.

11.Rachunkowość prowadzi księgowa nie będąca członkiem Rady Rodziców. Osoba wykonująca obowiązki księgowej Rady może być wskazana przez Dyrektora Szkoły.

12.Przedmioty nabyte ze środków Rady są przekazywane Szkole na podstawie protokołu przekazania sporządzonego w formie pisemnej, podpisanego przez Przewodniczącego Rady. Protokół jest przekazywany Dyrektorowi Szkoły.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 9

1.Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującym prawem i Statutem Szkoły.

2.W przypadku nierespektowania uprawnień Rady Rodziców przez inne organy szkoły, Prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie do  Dyrektora szkoły oraz ma prawo oczekiwać odpowiedzi.

3.W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

4.Członkowie Klasowych Rad Rodziców, Prezydium Rady Rodziców mogą zostać odwołani ze swych funkcji przed  upływem kadencji, jeżeli gremia, które dokonały ich wyboru, postanowią ich  odwołać.

§ 10

1.Rada Rodziców posługuje się pieczątka podłużną o treści: ”Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rąbieniu”.

     

2.Regulamin ma prawo ulec zmianie.

3.Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i odbywają się na zasadach takich jak uchwalenie regulaminu.

Regulamin Rady Rodziców uchwalono na zebraniu  w dniu 15 września 2016r.

     

                                                                              Przewodnicząca Rady Rodziców

     Dyrektor Szkoły

Data dodania: 2020-06-22 16:12:25
Data edycji: 2020-09-16 18:35:16
Ilość wyświetleń: 835

Ważne informacje

Wszystko co najważniejsze z życia Naszej szkoły.
Więcej informacji

Nasze sukcesy

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi sukcesami.
Więcej informacji

Kącik Pedagoga

Informacje i materiały
Więcej informacji

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

E-dziennik

Sprawdź swoje oceny oraz swój plan lekcji
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco z nowinkami!
Więcej informacji

„….mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym,

czym chcę aby były, ale czym one chcą i mogą być.”

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook