Nasza szkoła otrzymała Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rekrutacja

ZASADY NABORU

DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

na rok szkolny 2024/2025: 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. 

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają elektronicznie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025", w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w terminie od 12 do 23 lutego 2024 r. 

Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 w wyżej wymienionym terminie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole, do którego dziecko obecnie uczęszcza.   

 

Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie dla kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki 3-6 letnich oraz z odroczonym obowiązkiem szkolnym. 

Formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025” wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) rodzice składają elektronicznie od 4 do 22 marca 2024 r. do godziny 16.00.  

Zamieszkanie weryfikowane będzie z wykazem z ewidencji ludności oraz pierwszą stroną zeznania podatkowego PIT za rok poprzedzający złożenie wniosku lub kopią zgłoszenia aktualizującego osoby fizycznej będącej płatnikiem ZAP-3. 

Dzieci urodzone w 2022 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 roku, jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami (już po zakończeniu postępowania uzupełniającego).  

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego określono w harmonogramie (załącznik-harmonogram).  

Rekrutacja elektroniczna do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywać się będzie poprzez stronę internetową: https://aleksandrowlodzki.rekrutacje.edu.pl  

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.  

Wniosek można złożyć do maksymalnie 3 placówek wychowania przedszkolnego.  

 

Rodzice: 

- wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w elektronicznym systemie, dołączają skany podpisanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, oboje podpisują wniosek za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego i zatwierdzają wysłanie wniosku poprzez system.  

LUB 

- wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w elektronicznym systemie, drukują wypełniony wiosek, podpisują go i składają wraz z załącznikami w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wyłącznie w przypadku braku profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego u obojga rodziców). 

- w przypadku braku możliwości korzystania z komputera z dostępem do Internetu rodzice zgłaszają się do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru, upoważniony pracownik wprowadza dane dziecka do systemu, drukuje wniosek i rodzice podpisują, składając jednocześnie wymagane załączniki.  

 Podpisy obojga rodziców są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym i są bezwzględnie wymagane.  

Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdej placówce wychowania przedszkolnego. Przewodniczący komisji może żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów), lub może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.  

W tym celu Burmistrz korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.  

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.  

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe.  

Wszystkie kryteria ustawowe są równoważne, dla potrzeb rekrutacji każdemu z tych kryteriów nadano wartość 100 pkt.  

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/oddział przedszkolny w szkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria lokalne, określone w uchwale nr XLVI/345/21 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, na wolne miejsca do publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym (załącznik kryteria). 

Wśród samorządowych kryteriów rekrutacji, obowiązuje kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka. Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata jest szczególnie istotnym w sytuacji, gdy liczba kandydatów z taką samą liczbą punktów ubiegających się o przyjęcie do danej placówki jest wyższa niż liczba wolnych miejsc.  

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Wyniki rekrutacji można sprawdzić w placówce pierwszego wyboru lub logując się na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają, w terminie określonym w harmonogramie, wolę zapisu dziecka elektronicznie w systemie informatycznym. 

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zgodnie z harmonogramem. 

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą: 

- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 

- wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 

- na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.  

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola/szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminach określonych w harmonogramie. 

 

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 

 

L.p. 

Rodzaj czynności 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu uzupełniającym 

1. 

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce przedszkolnej lub oddziale przedszkolnym przy szkole 

od 12 lutego 2024 r. do 23 lutego 2024 r. do godziny 16.00 

Nie dotyczy 

2.  

Składanie wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) 

4 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r. do godziny 16.00  

27 maja 2024 r. do      7 czerwca 2024 r. do godziny 16.00 

3.  

Weryfikacja i zatwierdzenie wniosków wraz z załącznikami przez komisję rekrutacyjną (posiedzenie komisji rekrutacyjnej) 

09 kwietnia 2024 r. 

21 czerwca 2024 r. 

4. 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (to nie są wyniki rekrutacji) 

15 kwietnia 2024 r. do godz. 10.00 

26 czerwca 2024 r. do godz. 10.00 

5. 

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola przez rodziców/ prawnych opiekunów 

15 kwietnia -19 kwietnia 2024 r. 

27 czerwca – 5 lipca 2024 r. 

6. 

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przeszkolą/ oddziału przedszkolnego oraz liczbie wolnych miejsc, którymi placówka jeszcze dysponuje 

23 kwietnia 2024 r. do godziny 10.00 

10 lipca 2024 r. do godziny 10.00 

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,

DLA KTÓRYCH GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI JEST ORGANEM PROWADZĄCYM

rok szkolny 2024/2025

1. Do placówek w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Kandydaci przyjmowani są z urzędu na zgłoszenie rodziców.

2. Obwód Szkoły Podstawowej w Rąbieniu obejmuje miejscowości: Antoniew, Rąbień, Rąbień AB, Krzywiec.

3. Kandydaci do klas pierwszych spoza obwodu danej szkoły mogą być przyjęci w rekrutacji na wniosek rodziców, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria samorządowe, a kandydaci przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie kandydata.

4. Kryteria samorządowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym wynikają z Uchwały Nr XXXV/337/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Łódzki, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

5. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym określony został Zarządzeniem Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego nr 255/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. i dostępny jest w zakładce „Harmonogram rekrutacji”.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Łódzki na rok szkolny 2024/2025 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Formularz zgłoszenia/wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 będzie dostępny do wypełnienia na stronie internetowej https://aleksandrowlodzki.rekrutacje.edu.pl

Rodzice:

- wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w elektronicznym systemie, dołączają skany podpisanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, oboje podpisują wniosek za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego i zatwierdzają wysłanie wniosku poprzez system.

LUB

- wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w elektronicznym systemie, drukują wypełniony wiosek, podpisują go i składają wraz z załącznikami w szkole pierwszego wyboru (wyłącznie w przypadku braku profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego u obojga rodziców).

- w przypadku braku możliwości korzystania z komputera z dostępem do Internetu rodzice zgłaszają się do szkoły pierwszego wyboru, upoważniony pracownik wprowadza dane dziecka do systemu, drukuje wniosek i rodzice podpisują, składając jednocześnie wymagane załączniki.

Podpisy obojga rodziców są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym i są bezwzględnie wymagane.

Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdej szkole. Przewodniczący komisji może żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów) lub może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W tym celu Burmistrz korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna.

 

Harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej

– na rok szkolny 2024/2025

L.p. 

Rodzaj czynności 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu uzupełniającym 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 29 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 r. do godziny 16.00 

od 8 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. do godz. 16.00 

2.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

13 marca 2024 r.  

06 maja 2024 r. 

3.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

18 marca 2024 r. do godz. 14.00 

10 maja 2024 r. do godz. 14.00 

4. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

05 kwietnia 2024 r. do godz. 14.00 

24 maja 2024 r. do godz. 14.00 

 

 

Informacje w sprawie zasad rekrutacji można uzyskać w przedszkolach i szkołach podstawowych:

 

- Miejskie Przedszkole nr 1 im. M. Konopnickiej

95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Okrzei 6

tel. 042 276 40 15; e-mail:  jedyneczka@wikom.pl

 

- Miejskie Przedszkole nr 2 im. J. Tuwima

95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Łęczycka 4

tel. 042 712 15 38, e-mail: sercadwa@wikom.pl

 

- Miejskie Przedszkole nr 3

95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Ks. P. Ściegiennego 5/6

tel. 042 276 40 17, e-mail:mp3aleksandrow@interia.pl

 

- Publiczne Przedszkole „ALA”

95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Północna 15

tel. 600 066 276

 

- Publiczne Przedszkole nr 5

95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 64

Tel. 694733679, e-mail: przedszkole5aleksandrow@gmail.com

 

- Publiczne Przedszkole nr 6 KIDO

95-070 Rąbień AB, ul. Irysowa 21

Tel. 503 480 719, e-mail:  sekretariat@przedszkolekido.pl

 

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

  1. Waryńskiego 22/26, 95-070 Aleksandrów Łódzki

tel. 42 712 18 60; 42 712 10 11; 602 772 999, email: mzs@szkoly.lodz.pl

 

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie

  1. Wyzwolenia 3, 95-070 Aleksandrów Łódzki

tel. 42 712-16-51, e-mail: sekretariat@sp4al.edu.pl 

 

- Szkoła Podstawowa im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie

Bełdów 37, 95-070 Aleksandrów Łódzki

tel.: 42 712 14 94, 601 440 576, e-mail: sekretariat@spbeldow.pl

 

- Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu

  1. Słowiańska 5, Rąbień, 95-070 Aleksandrów Łódzki
    tel.: (042) 712 19 24, e-mail: sekretariat@sprabien.edu.pl

 

- Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. J. Korczaka w Rudzie Bugaj

Ruda Bugaj 54, 95-070 Aleksandrów Łódzki 

Tel. 42 712 10 92; e-mail: sekretariat@spruda-aleksandrow-lodzki.pl

Data dodania: 2020-06-22 16:06:06
Data edycji: 2024-02-01 17:33:14
Ilość wyświetleń: 4711

Ważne informacje

Wszystko co najważniejsze z życia Naszej szkoły.
Więcej informacji

Kącik Pedagoga

Informacje i materiały
Więcej informacji

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

E-dziennik

Sprawdź swoje oceny oraz swój plan lekcji
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco z nowinkami!
Więcej informacji

„….mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym,

czym chcę aby były, ale czym one chcą i mogą być.”

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej