Get Adobe Flash player

projekt1

Projekt „Dobry start - to sukces w przyszłości”, nr umowy UDA-POKL.09.01.02-10-088/12

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 Ogólne informacje

 Do projektu unijnego Dobry start- to sukces w przyszłości zakwalifikowano 97 uczniów z klas IV-VI.

Rekrutacji dokonano na podstawie dokumentów szkolnych (opinie wydane przez PPP i diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, Karty Indywidualnych Potrzeb Uczniów) i obserwacji prowadzonych przez nauczycieli.

Uczniowie biorą udział w 3 rodzajach zajęć:

- wyrównawczych (zajęcia wyrównawczez języka polskiego z wykorzystaniem programów komputerowych, zajęcia wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem programów komputerowych, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego z wykorzystaniem metod terapeutycznych w szczególności Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone i programów komputerowych),

-rozwijających (koło literackie z wykorzystaniem programów komputerowych, koło matematyczne z wykorzystaniem programów komputerowych, koło fotograficzne w języku angielskim z zastosowaniem programów komputerowych, koło teatralno-filmowe z wykorzystaniem technik multimedialnych, koło przyrodniczo-badawcze, koło historyczno–regionalne),

- specjalistycznych(zajęcia logopedyczne z zastosowaniem metody Tomatisa, zajęcia terapii pedagogicznej z elementami arteterapii, muzykoterapii i Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona, zajęcia przygotowujące do uczenia się przez całe życie - technika szybkiego czytania i zapamiętywania).

W zajęciach wyrównawczych uczestniczy 60 uczniów wymagających indywidualnych metod i form pracy z powodu trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym

            Na zajęcia dla uczniów zdolnych zakwalifikowano 45 dzieci, które osiągają wysokie wyniki w nauce a ich zainteresowania są adekwatne do tematyki proponowanych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach projektu. Udział uczniów w zajęciach dodatkowych pozwoli na rozwój ich zainteresowań .

            W zajęciach specjalistycznych bierze udział 38 uczniów.

Na zajęcia specjalistyczne – trening słuchowy metodą Tomatisa zakwalifikowano 8 uczniów z dysleksją rozwojową, zagrożonych dysleksją, posiadających znaczne trudności w uczeniu się i nie mają możliwości opanowania podstawy programowej bez specjalistycznego wsparcia w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

            Na zajęcia specjalistyczne - terapii pedagogicznej z zastosowaniem muzykoterapii i arterapii zakwalifikowano 10 osób posiadających trudności w uczeniu się opanowaniu podstawy programowej, którym do osiągnięcia sukcesu dydaktycznego konieczna jest pomoc w formie indywidualnych metod i form pracy.

            Na zajęcia specjalistyczne – techniki szybkiego czytania, pisania i zapamiętywania zostało zakwalifikowanych 20 uczniów mających duże i bardzo duże umiejętności w zakresie czytania, dla których rozwój technik szybkiego czytania, pisania i zapamiętywania stanowi istotny czynnik rozwoju ich zdolności i mocnych stron, pozwoli na wyzwalanie kreatywności, wzrost motywacji i odpowiedzialności za własne działania edukacyjne i przejęcie odpowiedzialności za własne uczenie się.

 W projekcie Dobry start - to sukces w przyszłości bierze udział 97 uczniów, ale wielu z nich uczestniczy w kilku rodzajach zaproponowanych zajęć.

Podział na klasy i płeć przedstawia się następująco:

klasa

Liczba uczniów

chłopcy

dziewczęta

IV a

17

9

8

IV b

20

9

11

V a

17

8

9

V b

16

8

8

VI

27

10

17

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA MATEMATYCZNE

 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE MATEMATYCZNO-KOMPUTEROWE

 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA LITERACKIE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA TEATRALNO-FILMOWE

TERAPIA PEDAGOGICZNA