Get Adobe Flash player

n1

Projekt „Dobry start - to sukces w przyszłości”, nr umowy UDA-POKL.09.01.02-10-088/12

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Sprawozdanie z rekrutacji uczniów

Szkoły Podstawowej w Rąbieniu do udziału w zajęciach prowadzonych w ramach projektu Dobry strat – to sukces w przyszłości

 

 

W dniu 10 września 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu przeprowadzono wśród uczniów klas IV-VI rekrutację uczestników do zajęć w ramach realizowanego w szkole projektu unijnego Dobry start- to sukces w przyszłości.

Rekrutacji dokonano na podstawie:

- dokumentów szkolnych: opinie wydane przez PPP i diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, arkuszy ocen;

- obserwacji prowadzonych przez nauczycieli i wywiadów z nimi.

            W wyniku naboru do udziału w zajęciach zakwalifikowano 54 nowych uczniów a 60 uczniów kontynuuje udział w zajęciach.

Na zajęcia wyrównawcze zakwalifikowano z każdej klasy uczniów wymagających indywidualnych metod i form pracy z powodu trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności na podstawowym poziomie- w liczbie 60 dzieci, w tym 24 nowych.

            Na zajęcia specjalistyczne – trening słuchowy metodą Tomatisa zakwalifikowano 8 uczniów z dysleksją rozwojową, zagrożonych dysleksją, posiadających znaczne trudności w uczeniu się i nie mają możliwości opanowania podstawy programowej bez specjalistycznego wsparcia w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

            Na zajęcia specjalistyczne - terapii pedagogicznej z zastosowaniem muzykoterapii i ar -terapii zakwalifikowano 10 osób posiadających trudności w uczeniu się opanowaniu podstawy programowej, którym do osiągnięcia sukcesu dydaktycznego konieczna jest pomoc w formie indywidualnych metod i form pracy.

            Na zajęcia specjalistyczne – techniki szybkiego czytania, pisania i zapamiętywania zostało zakwalifikowanych 24 uczniów mających duże i bardzo duże umiejętności w zakresie czytania, dla których rozwój technik szybkiego czytania, pisania i zapamiętywania stanowi istotny czynnik rozwoju ich zdolności i mocnych stron, pozwoli na wyzwalanie kreatywności, wzrost motywacji i odpowiedzialności za własne działania edukacyjne i przejęcie odpowiedzialności za własne uczenie się.

            Na zajęcia dla uczniów zdolnych zakwalifikowano 53 dzieci, które osiągają wysokie wyniki w nauce a ich zainteresowania są adekwatne do tematyki proponowanych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach projektu. Udział uczniów w zajęciach dodatkowych pozwoli na rozwój zainteresowań .

W projekcie Dobry start- to sukces w przyszłości w roku szkolnym 2014/2015 bierze udział 114 uczniów, ale wielu z nich uczestniczy w kilku rodzajach zaproponowanych zajęć.

Podział na klasy i płeć przedstawia się następująco:

klasa

Liczba uczniów

chłopcy

dziewczęta

IV a

22

14

8

IV b

25

10

15

V a

16

9

7

V b

18

8

10

VI a

16

5

11

VI b

17

7

10

razem

114

53

61

 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA MATEMATYCZNE

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE MATEMATYCZNO - KOMPUTEROWE

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAITERESOWANIA LITERACKIE

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA FOTOGRAFICZNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAITERESOWANIA TEATRALNO - FILMOWE

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z WYKORZYSTANIEMMUZYKOTERAPII I ARTETERAPII

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA PRZYRODNICZE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA HISTORYCZNO - REGIONALNE